Metodiku vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar.
Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácii.
Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.
Teoretický model opierajúci sa o poznatky z kognitívnej psychológie, vývinovej psychológie a neuropsychológie, z ktorého autorka vychádza sa orientuje na „celok“ procesov spracovávajúcich informácie („čiastkové výkony“) z pohľadu prepojenia jednotlivých elementov.
Brigitte Sindelar sa v metodikách pre školský a predškolský vek zameriava na sledovanie:
  • schopnosti dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie, (schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, zameranie pozornosti)
  • schopnosť rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti,(schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania)
  • schopnosť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen),(funkcia intermodálneho kódovania)
  • schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti,(schopnosť optickej, akustickej a intermodálnej krátkodobej a dlhodobej pamäti)
  • schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe a tak plánovať a koordinovať svoje správanie,(funkcia seriality)
  • schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy medzi predmetmi a javmi;(schopnosť vnímania telesnej schémy, priestorová orientácia)

 

AKO SA PREJAVUJE u dieťaťa DEFICIT ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ?

 

Vnímame a hovoríme o dieťati, ktorého úroveň vývinu nie je v týchto bazálnych, či čiastkových funkciách harmonicky rozvinutá. Pomáhame dieťaťu, ktoré v oblasti týchto čiastkových funkcií, týchto bazálnych funkcií vyššieho myslenia vykazuje nepravidelný vývin. To znamená, že najmenšie stavebné kamene vyšších procesov myslenia sú u týchto­ detí nezrelé, sú omnoho menej rozvinuté, ako ostatné stavebné kamene. Táto nerovnováha vo vyzrievaní bazálnych funkcií alebo čiastkových výkonov sa však väčšinou nezistí v dojčenskom a rannom detskom veku.
Najčastejšie sa deficity čiastkových funkcií prejavia v školskom veku, (ale dajú sa úspešne diagnostikovať už v predškolskom veku) teda v život­nom období, v ktorom sa pôsobenie deficitov čiastkových funkcií uplatní ako symptóm porúch uče­nia alebo správania.

Dopad deficitov čiastkových funkcií pozorujeme

  • v školských výkonoch
  • priamo na správaní dieťaťa
  • rozpoznanie emocionálneho obsahu verbálnej výpovede atď.).

 

Práve pôsobenie deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa sa často veľmi dlho nespozoruje a vedie k masívnym emocionálnym ťažkostiam dieťaťa. Zvyčajné výchovné prostriedky možno krátkodobo zapôsobia, ale nevedú k trvalým zmenám. Hrozby tvrdých trestov, prípadne konzekventné dodržanie trestu vedie žiaľ k tomu, že dieťa dokáže krátkodobo splniť požiadavky, ktoré sú naň kladené. Dlhodobo to však vedie k neustálemu stresu a veľkému preťaženiu dieťaťa. V tomto prípade sa u dieťaťa vybuduje pocit menejcennosti, ktorý sa ďalej odzrkadľuje v správaní dieťaťa a výrazne ovplyvňuje jeho psychický stav. Uvedená psychická záťaž je spôsobená dôsledkom oslabenia čiastkových funkcií a nazýva sa „sekundárna neurotizácia“.

 

AKO POSTUPOVAŤ ak vidíte, že Vaše dieťa má ťažkosti , možno práve má DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCÍ?

 

Môžete sa u nás v centre objednať na diagnostiku u certifikovaného Sindelar trénera.
U detí od 3. – 6. roku sa používa Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka základnej školy Školská metodika, pričom horná veková hranica použitia tejto metodiky nie je ohraničená. Diagnostika sa skladá z rôznych pre dieťa (i pre staršie deti) atraktívnych úloh, prostredníctvom ktorých je možné stanoviť, či má dieťa niektoré oblasti deficitné alebo nie.

ČO sa udeje, ak diagnostikujeme DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCÍ?

Ak sa u dieťaťa potvrdia niektoré funkcie ako deficitné, vypracujeme mu program rozvoja deficitných funkcií presne podľa jeho individuálnych potrieb. Takýto program je postavený na báze denného tréningu. S dieťaťom sa pravidelne cvičí zábavnou a zaujímavou formou pomocou pracovných zošitov. Rodič pracuje doma s dieťaťom, denne iba 10 minút. Po pretrénovaní niektorej z oblastí príde rodič s dieťaťom na kontrolu k nám do centra, kde Sindelar tréner oboznámi rodiča i dieťa s ďalším postupom v tréningu.

 

Výsledkom je dozrievanie nedostatočne vyvinutých mozgových štruktúr, čo prinesie pozornosť a sústredenosť v škole a odbúra zdĺhavú a väčšinou dieťaťom odmietanú domácu prípravu na vyučovanie. Jednotlivé oblasti vnímania totiž zastrešujú schopnosti dieťaťa a dieťa s deficitmi čiastkových funkcií má tendenciu vyhnúť sa práve tým úlohám, ktoré nie sú v jeho možnostiach a schopnostiach splniť.

Viac informácií o Metodike Dr. Sindelar nájdete na www.sindelar.sk